موټران

(پلنګ)

Share this:رنګ: طلایی، ۱ سینګار مېز، ۲ د بغل ډپې جوړ: فرمایشی – کندهار قیمت: ۲۰۰۰۰۰ افغانۍ د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۳۳۹۵۰۴ – ۰۷۰۳۳۸۸۷۷۳ ادرس: خوجک بابا، (المئبین فرنېچر پلورنځۍ) کندهار – افغانستان  

کورونه

(کور)

Share this:په پاخه او اساسی ډول جوړ – د ځمکی اندازه: ۹۰۰ متره مربع، ۱۶ اتاقونه، ۱۷ تشنابونه، ۳ دانې د اوبو زخیرې، د کوټې لپاره ۲ غټ اتاقونه، ۳ تشنابونه، ۱۵ دانې دوکانونه، ۱ دانه د موټر ګاراج قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ډالره د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۱۶۳۹۴۰