سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

1 min read

Share this:نرخ ۴۲۰۰USDدالر دی دبیځایه نرخ اوکمینټ سه معذرت غواړو ادرس اتل کندهارشورم دوراهی کندهار…

1 min read

Share this:نواریده ویدز سلور رنګ غټ ۱۳۰۰CCماشن ۲۰۰۷ مادل اته ایربیګه دهرسه فه ضکنت دى…

1 min read

Share this:نرخ ۴۸۰۰USDدالر دی دبیځایه نرخ اوکمینټ سه معذرت غواړو موټردیرشایسته اوصفادی ادرس اتل کندهارشورم…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ