برقي سامان الات

(برقی سامان الات)

ستاسو د نوی جوړېدونکو کورونو لپاره هر ډول ساختمانی برقی توکی

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۶۷۶۷۸

ادرس: عینو مېنه، حقمل نوابی د برقی سامان الاتو پلورنځۍ کندهار _افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *