تعميرونه رهنماء معاملات

خانه برای فروش عاجل

یک خانه همرای تهکاوی ۴ منزله 
د هر منزل سه اطاق کلان در هر اطاق تشناب عصری
د هر منزل اشپز خانه و دهلیز کلان 
دو اطاق در تهکاوی و حویلی خوب 
ادرس کمپنی شهرک ریگریشن 
قیمت ۲۲۰۰۰۰ دالر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *