تعميرونه رهنماء معاملات

خانه کلان برای فروش

حویلی فروشی
مساحت: چهارنیم بسوه یی
سه منزل با تهکو گل خانه، ۱۴ اطاق با الماری، دو پیاده خانه، ۵ تشناب عصری آشپزخانه.
نقشه وزیر اکبر خان
بام آهن پوش 
واترپمپ 
چاه بدرف
میتر برق سه فاز 
قواله شرعی
کانکریتی
کوچه سمنت شده
آدرس: سرک چهارم افسوتر 
شماره تماس ۰۷۸۳۶۳۰۷۲۶
قیمت: ( ۲۲۰٫۰۰۰ دالر )دولک و بیست هزار دالر

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *