موټران

(د برقی موټر ماشین)

ګېربکس او ماشین، هر څه یې په ضمواری دی، مکمل نوى ماشین

قیمت: ۶۰۰۰۰ افغانۍ

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۱۱۳۶۳

ادرس: همدرد موټر پلورنځۍ، کندهار – افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *