برقي سامان الات

(سنپوډ)

د هند جوړ سنپوډ د وریښتانو د وچولو ماشین

قیمت: ۹۰۰ څخه بیا تر ۱۲۰۰ افغانۍ پوری

د تماس شمېره:  ۰۷۰۶۳۳۴۹۰۰

ادرس: عینو مېنه، صمیمی سوپر مارکېټ _کندهار

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *