ډيکورېشن

(شوپیس)

د المارۍ د ښایست لپاره

قیمتونه: ۹۰۰ څخه بیا تر ۱۵۵۰ افغانۍ پوری

د تماس شمېره:  ۰۷۰۶۳۳۴۹۰۰

ادرس: عینو مېنه، صمیمی سوپر مارکېټ _کندهار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *