ډيکورېشن

نوری سلینګ اوګچکاری

نوری سلینګ اوګچکاری

؋۶۵
Kandahar, Afghanistan

که غواړی چی خپل کورونه اویادفترونه ښائسته کی نوستاسوپه خدمت کی دی هرقم سلینګ اوګچکا
ده ټلی فون شمیره ۰۷۰۰۳۲۰۱۱۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *