کورونه

نوع:یو باب سرای

یو باب سرای ۷ اطاقه د کوټی سره
قیمت: ۲۴۵۰۰۰۰ افغانۍ (معادل ۳۵ زره ډالره)
تماس:۰۷۰۰۴۲۲۵۰۱

ادرس: دوهمه ناحیه د جاپان سنټر مخامخ کوڅه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *