موټران

نوع : تودی کرولا کانادایی

فول اوپشن نوع واریده
ماشین : ۴ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۱۵
اشترنگ: چپه اشترینگ افغانستان
قیمت افغانی : ۶۱۶۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۸۸۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *