موټران

نوع : فرونر صرف کانادایی

فول اوپشن لیدر سیت صندروف
ماشین : ۶ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۰۵
اشترنگ: چپه اشترینگ افغانستان
قیمت افغانی : ۷۳۵۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۱۰۵۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
:
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *