موټران

نوع : فرونر

فول اوپشن صندروف
ماشین : ۶ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۰۴
اشترنگ: چپه اشترینگ افغانستان
قیمت افغانی : ?۵۲۵۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۷۵۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *