موټران

نوع: فورنرموټر

ماډل: ۲۰۱۶
رنګ: تور
ماشین: ۶ سلندره پطرول
داخل نارنجی، سندروف، لیدر سیټ، چلاو ۱۴۰۰۰ کیلومتره، افغانستان لاس
اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد
قیمت: ۲۵۰۰۰ ډالره
اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *