موټران

نوع : لکسیز کرولا

فول اوپشن لیدر سیت
ماشین : ۶ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۰۶
اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان
قیمت افغانی : ۲۵۲۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۳۶۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
:
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *