موټران

نوع : هیوندایی سوناتا

نوع : هیوندایی سوناتا

فول اوپشن ناواریده
ماشین : ۴ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۱۴
اشترنگ: چپه اشترنگ افغانستان
قیمت افغانی : ۹۱۰۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۱۳۰۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹

آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *