موټران

نوع : وئش

فول اوپشن نوع واریده سویچ ستارت
ماشین : ۴ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۱۰
اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان
قیمت افغانی : ۲۸۰۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۴۰۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *