موټران

نوع: ویګوموټر

مادل:/۶ ۲۰۱۱
رنګ: اپ وایت
ماشین: ۴ سلندره دیزل
داخل شین، ګیر، انډلی، افغانستان لاس
اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد
قیمت: ۱۶۰۰۰ ډالره
اړیکه، وایبر ، وتس اپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲

ادرس: بولدک عمومی سړک د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی کندهار- افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *