موټران

نوع : پروگریس

نوع : پروگریس
فول اوپشن لیدرسیت
ماشین : ۶ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۰۰
اشترنگ: راسته اشترینگ جاپان
قیمت افغانی : ۱۴۰۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۲۰۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *