موټران

نوع: کاناډایې کرولا موټر

مادل: ۲۰۰۷
رنګ:طلایې
سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول
اشترینګ: افغانستان لاس
یوه کیلې ، بی اسناده ،روغ ، ناوارده ، د ټکر په ضمانت ، پول افشن
قیمت: ۶۱۵۰ ډالره اخیری
د تماس شمیره: ۱۳۰۱۰۴۷
ادرس: بولدک عمومی سړک کندهار ګمرک ته مخامخ نوی الجهان موټر فروشی

کندهارـ افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *