برقي سامان الات

(پنکه)

د چین جوړ د بطرۍ پنکې کم مصرفه

مختلف ډولونه او مختلف قیمتونه

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۶۷۶۷۸

ادرس: عینو مېنه، حقمل نوابی د برقی سامان الاتو پلورنځۍ کندهار _افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *