کورونه

(کور)

د ځمکی اندازه = ۵۰۰ متره مربع

۳ هالونه، ۱۱ اتاقونه، په هر اتاق کی تشناب

قیمت:  ۱۳۰۰۰۰ ډالره

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۳۵۱۸۱

ادرس: باچا خان جاده، کندهار – افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *