کورونه

(کور)

په پاخه او اساسی ډول جوړ – د ځمکی اندازه: ۹۰۰ متره مربع، ۱۶ اتاقونه، ۱۷ تشنابونه، ۳ دانې د اوبو زخیرې، د کوټې لپاره ۲ غټ اتاقونه، ۳ تشنابونه، ۱۵ دانې دوکانونه، ۱ دانه د موټر ګاراج قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ډالره

د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۱۶۳۹۴۰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *