تعميرونه رهنماء معاملات

د خرڅ لپاره چی شرعی قباله هم لری

مساحت: ۳۳۳ متر مربع

۷ اطاقونه، ۶ تشنابونه، ۳ هاله او یوه اشپزخانه

شرعی قباله لری او کار اخیستنی ته آماده دى

قیمت: ۴۵۰۰۰ ډالره

 تماس شمېره: ۰۷۰۴۳۹۷۶۰۰

ادرس: باى پاس، د فقیر بابا د کوڅې خوله، کندهار _افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *