برقي سامان الات

(ګروپان)

مختلف سایز د چین جوړ LED کم مصرفه ګروپان

دوه کاله ګرنټی لرونکی دی

قیمتونه: مختلف

د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۶۷۶۷۸

ادرس: عینو مېنه، حقمل نوابی د برقی سامان الاتو پلورنځۍ کندهار _افغانستان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *