موټران

نوع : کرولا تودی کانادایی

فول اوپشن بی تکره
ماشین : ۴ سلندره پطرول
مادل : ۲۰۱۰
اشترنگ: چپه اشرنگ افغانستان
قیمت افغانی : ۵۱۱۰۰۰
مطابق با دالری: $ ۷۳۰۰
د اریکو شمیری
: ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰
: ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸
دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹
آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *