کورونه

خرڅلا ۵ اطاقه ارزانه کور

Share this:   د کور ځانګړتیاوی: ــ د کوټې سره ۵ اطاقه عصری جوړ، په هره خونه کی تشناب.   ــ یوه اشپزخانه، یو عمومی تشناب.   ــ اوبه لری او د برق لین کشی ئې سوېده، یو مېټر ته ضرورت لری.   ــ د کور مساحت: ۲۰۰ متره مربع زیات ؤ کم.   ــ […]

موټران

نوع: ټیوټا فیلډر

Share this: ماډل:۲۰۰۵ رنګ: تور ماشین: ۴ سلنډره پطرول یوه کیلی ، ناواریده ، بی ټکره ، فوټواری ، ریم ، فول افشن ، اتومات ، آی سی ، ټی وی کیمره هر ولایت ته رسیده ګی کیږی قیمت:۳۸۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: ټیوټا ایگزیو فیلډر

Share this: ماډل:۲۰۰۹ رنګ:سپین یوه کیلی ، ناوارید ، آتومات ، فټواری ، ریم ، فول افشن ، آ‌ی سی ، ټی وی کیمره ماشین: ۴ سلنډره پطرول رسیده ګی در هر ولایت قیمت:۳۹۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: ټیوټا فورنر

Share this: ماډل: ۲۰۰۸ رنګ: تور ماشین: ۶ سلنډر یوه کیلی _ناواریده ، فول افشن ، سندروفداره ، ټی وی . ټکر په زمانت قیمت:۱۴۲۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: لکسیز موټر

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۸ سلنډره پطرول داخل:،ژیړ، سندروفدار ، لیدرسیټ ، چلاو ۷۱۴۵۵ کیلومیتره قیمت: ۱۸۵۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: ویګو موټر

Share this: ماډل: ۲۰۱۶ رنګ:سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین:۴ سلنډره پطرول داخل:سور، چلاو۱۵۶۷ کیلومیتره قیمت: ۲۳۵۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:ایس کلاس کرولا

Share this: مادل: ۲۰۱۵ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل:تور، نیمه لیدرسیټ ، سندروفداره قیمت: ۸۷۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: فورنر SPORT

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۶ سلنډره پطرول داخل:خړ، سندروفداره قیمت: ۱۲۸۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: لکسیز LS460

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: تور افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۸ سلنډره پطرول داخل:سپین، لیدرسیټ ، سندروف ، بټن چالان قیمت:۱۴۰۰۰ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴