(فتنوسي غاړه)

غاړی

Share this:دا ځلی په نوی رنګو او ښه خامک سره د پنځه متره اصلی ټوکر سره رارسیدلی دی نو که غواړی ترلاسه یی کړی نو د محمداسلم سالم دوکان ته تشریف راوړی! نوټ: ستاسی د ودونو او محفلونو لپاره هر دول فرمایش په لږ وخت او مناسب قیمت جوړیږی! ادرس:سرپوش بازار د شاه بازار له […]

موټران

نوع : ټیوټا کانادایی فورنر

Share this: ماډل : ۲۰۰۷ رنګ : سپین ( بی ټکره لمیټید ) ۶ سلنډره پطرول فول افشن لمیتید سندروف لری یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۱۴۸۰۰ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موټر فروشی کندهار

موټران

نوع: ټیوټا کانادایی فورنر

Share this: ماډل : ۲۰۰۶ رنګ : سپین ( بی ټکره لمیتید )با مترک دکابل ۶ سلنډره پطرول فول افشن لمیتید سندروف لری یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت:۱۴۹۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۳۵۳۱۰۷ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موتر فروشی کندهار

موټران

نوع: ټیوټا جاپانی فیلدر

Share this: ماډل : ۲۰۰۵ رنګ : سپین ۴ سلنډره پطرول فول افشن اتومات یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۵۸۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۳۵۳۱۰۷ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موتر فروشی کندهار

موټران

نوع: هونډا کراس روډ موټر

Share this:  نوع: هونډا کراس روډ موټر ماډل : ۲۰۰۷ رنګ : پل وایټ ۴ سلنډره پطرول فول افشن اتومات یوه کیلی ( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۶۰۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موتر فروشی کندهار

موټران

نوع:جاپانی مارک ایکس موټر

Share this: ماډل : ۲۰۱۰ رنګ : فولادی ۶ سلنډره پطرول فول افشن اتومات یوه کیلی ( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۴۸۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۰۹۹۸۸۸ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موتر فروشی کندهار

موټران

نوع : ټیوټا جاپانی روم

Share this: ماډل : ۲۰۰۵ رنګ : سپین ۴ سلنډره پطرول یوه کیلی( بی اسناده کانتینری ) قیمت: ۲۸۰۰ ډالره د تماس شمیره: ۰۷۰۰۳۵۳۱۰۷ ادرس : د کندهار میدان هوایی عمومی سړک د کندهار ملی راډیو تلویزون ریاست ته مخامخ تابین موتر فروشی کندهار

موټران

کرولا موټر LE:نوع

Share this: مادل: ۲۰۱۴ افغانستان لاس اسناد: بایمیتریک کندهار رنګ: سپین ماشین:۴ سلندره پطرول قیمت: ۹۲۰۰ دالره اړیکه ، وایبر، واتس آپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان سیدزاده موتر پلورنځی  

موټران

نوع:جرمنی فیلدرموټر

Share this: مادل: ۲۰۰۳ افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی بی اسناد ماشین: ۴ سلندره پطرول نیمه افشن، ګیر، بی تکر، ناوارد قیمت: ۸۲۰۰ دالره اړیکه ، وایبر، واتس آپ: ۰۷۰۰۰۰۰۲۱۲ ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان سیدزاده موتر پلورنځی