کورونه

(کور)

Share this:په پاخه او اساسی ډول جوړ – د ځمکی اندازه: ۹۰۰ متره مربع، ۱۶ اتاقونه، ۱۷ تشنابونه، ۳ دانې د اوبو زخیرې، د کوټې لپاره ۲ غټ اتاقونه، ۳ تشنابونه، ۱۵ دانې دوکانونه، ۱ دانه د موټر ګاراج قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ډالره د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۱۶۳۹۴۰

کورونه

ماریکس

Share this: کندهار دکمرک برمخامخ نوی الجهان موترفروشی $۳,۱۵۰ Kabul, Afghanistan ماریکس ۲۰۰۶مادل ۲۵۰۰cc جابانی شش سلندر ناوارید دکانتنر دخولی موتر به ضمانت نوی الجهان موتر فروشی شماره تماس۰۷۰۰۹۶۸۱۸۲  

کورونه

(کور)

Share this:د ځمکی اندازه = ۵۰۰ متره مربع ۳ هالونه، ۱۱ اتاقونه، په هر اتاق کی تشناب قیمت:  ۱۳۰۰۰۰ ډالره د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۳۵۱۸۱ ادرس: باچا خان جاده، کندهار – افغانستان  

کورونه

(کور)

Share this:د ځمکی اندازه = ۴۰۰ متره مربع ۲ منزله، ۲ هالونه، ۱۰ اتاقونه، په هر اتاق کی تشناب د کور موقعیت: نصیر افغان مېنه، کندهار قیمت:  ۱۰۰۰۰۰ ډالره د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۳۵۱۸۱ ادرس: باچا خان جاده، کندهار – افغانستان