کورونه

د خرڅلاو کور

Share this: ځانګړتیاوی: ــ ۵ خونی، ۱ اشپزخانه، ۱ کوټه، په هره خونه کی تشناب. ــ مساحت: ۲۹۰ متره مربع زیات ؤ کم. ــ اوبه لری او برق ئې منطقې ته ورغلی دئ، خو کورته ئې نه دئ راکش کړی، د کور لین کشې ئې سوېده. ــ پوخ ګاډری جوړ دئ. ــ اسناد ئې سم […]

کورونه

د خرڅلاو کور

Share this: ځانګړتیاوی: ــ ۶ خونی، ۱ برنډه، ۱ اشپزخانه، ۱ کوټه، په هره خونه کی تشناب. ــ مساحت: ۳۲۲,۵ متره مربع. ــ اوبه لری، برق نه لری. ــ پوخ ګاډری جوړ دئ، په اوله خښته. ــ اسناد ئې سم دی. ــ دکور قیمت: ۳۰ لکه کالداری. ☜یادونه: ماچه نه کوی او جوړ آمد لری. […]

رهنماء معاملات کورونه

د خرڅلاو کور

Share this: ځانګړتیاوی: ــ ۸ اطاقه د کوټې سره او ۱ دوکان. ــ تشنابونه ئې په هره خونه کی سته. ــ کور پوخ په خښته جوړ دئ، لوړه سطحه ئې سمېټی ګاډر ده. ــ اوبه او برق ئې فعاله دی. ــ ۲ دباندی تشنابونه، یوه اشپزخانه. ــ مساحت: ۴۶۲ متره مربع. ــ جوړ آمد هم […]

کورونه

د خرڅلاو ارزانه کور

Share this:  د کور ځانګړتیاوی: ــ د کوټې سره ۵ اطاقه عصری جوړ، په هره خونه کی تشناب. ــ یوه اشپزخانه، یو عمومی تشناب. ــ اوبه لری او د برق لین کشی ئې سوېده، یو مېټر ته ضرورت لری. ــ د کور مساحت: ۲۰۰ متره مربع زیات ؤ کم. ــ اسناد ئې سم دی. ــ […]

کورونه

د خرڅ کور

Share this: په #ارزانه قیمت #۴ اطاقه د دهېلزه سره#نوی کور خرڅوم: ځانګړتیاوی: ــ ۲ خونی، ۱ دهلېز، ۱ اشپزخانه، ۱ کوټه، په هره خونه کی تشناب. ــ مساحت: ۱۶۰ متره مربع. ــ اوبه او برق لری. ــ پوخ ګاډری جوړ دئ، په اوله خښته. ــ اسناد ئې سم دی. ــ دکور قیمت:۷۴۱۰۰۰ افغانۍ او په کالدارو […]

کورونه

(کور)

Share this:په پاخه او اساسی ډول جوړ – د ځمکی اندازه: ۹۰۰ متره مربع، ۱۶ اتاقونه، ۱۷ تشنابونه، ۳ دانې د اوبو زخیرې، د کوټې لپاره ۲ غټ اتاقونه، ۳ تشنابونه، ۱۵ دانې دوکانونه، ۱ دانه د موټر ګاراج قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ډالره د تماس شمېرې: ۰۷۰۰۱۶۳۹۴۰

کورونه

ماریکس

Share this: کندهار دکمرک برمخامخ نوی الجهان موترفروشی $۳,۱۵۰ Kabul, Afghanistan ماریکس ۲۰۰۶مادل ۲۵۰۰cc جابانی شش سلندر ناوارید دکانتنر دخولی موتر به ضمانت نوی الجهان موتر فروشی شماره تماس۰۷۰۰۹۶۸۱۸۲