موټران

نوع:ویډیزموټر

Share this: ماډل: ۲۰۰۸ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده ماشین: ۴ سلنډره پطرول داخل: تور، چلاو ۲۴۳۷۵ کیلومیتره قیمت: ۵۲۰۰ دالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: ټوډی کرولا

Share this:  ماډل: ۲۰۰۹ رنګ: سپین افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناد ماشین: ۴ سلندره پطرول داخل: تور، سندروف قیمت: ۷۲۰۰ دالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:سویفټ موټر

Share this: مادل: ۲۰۰۸ رنګ: سور سلنــډر:۴ سلنډره پطرول اشترینګ:راسته لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر، پول افشن قیمت ۲۶۰۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴  

موټران

نوع:کاناډایی کرولا

Share this: ماډل: ۲۰۰۰ رنګ: طلایی سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ: افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر ناوارده ، افغانستان لاس ، ویش کاټ قیمت: ۳۲۰۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع: خلیجی کرولا

Share this: ماډل:۲۰۰۶ رنګ: سپین سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ:افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر ، د ټکر په ضمانت ، ګیر قیمت: ۳۹۵۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:کاناډایی کرولا موټر

Share this: ماډل: ۲۰۰۷ رنګ: جګری سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ. افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر، د ټکر په ضمانت قیمت: ۵۶۴۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:ویټس موټر

Share this: رنګ:نقره یی ماډل:۲۰۰۲ سلنــډر: ۴سلندره ۱۳۰۰ cc اشترینګ: راسته یوه کیلی ، بی اسناده ، د ویش کاټ ، ناوارده قیمت: ۱۷۵۰ دالره اخیری له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴