کوچونه

(کوچ)

Share this:یو نفری صوفه کوچ، په ریګزین او بخمل کښی وطنی جوړ قیمت: ۲۸۰۰ افغانۍ او مکمل سیټ په (۱۳۵۰۰) افغانۍ جوړ آمد لری د تماس شمېره: ۰۷۰۳۴۵۲۳۷۷ ادرس: کابل دروازه، اغا بختیار فرینچر د سیټ جوړولو کارخانه کندهار

کوچونه

(کوچ)

Share this:یو نفری صوفه کوچ، په ریګزین او بخمل کښی وطنی جوړ قیمت: ۵۵۰۰ افغانۍ او جوړ آمد هم لری د تماس شمېره: ۰۷۰۳۴۵۲۳۷۷ ادرس: کابل دروازه، اغا بختیار فرینچر د سیټ جوړولو کارخانه کندهار