ډيکورېشن

ترکۍ غالۍ (زرغون-رنګ)

Share this:دغه زرغون رنګ غالۍ چی د ترکیې هیواد جوړه ده، کندهار ته د لومړی ځل لپاره نبی زاده د غالیو  او پردو شرکت راوارد کړې ده.  قیمت: ۲۸۰ ډالره شانه: ۴۸۰ موبایل: ۰۷۰۰۳۱۳۰۰۶ ادرس: نورزو شاه برج چوک د نبی نیازی د غالیو او فرشو شرکت    

ډيکورېشن

ترکۍ غالۍ (سور-رنګ)

Share this:دغه سور رنګ غالۍ چی د ترکیې هیواد جوړه ده، کندهار ته د لومړی ځل لپاره نبی زاده د غالیو  او پردو شرکت راوارد کړې ده.  قیمت: ۳۱۰ ډالره شانه: ۴۸۰ موبایل: ۰۷۰۰۳۱۳۰۰۶ ادرس: نورزو شاه برج چوک د نبی نیازی د غالیو او فرشو شرکت  

ډيکورېشن

ترکۍ غالۍ (شین رنګ)

Share this:دغه غالۍ چی د ترکیې هیواد جوړه ده، کندهار ته د لومړی ځل لپاره نبی زاده د غالیو  او پردو شرکت راوارد کړې ده. قیمت: ۳۱۰ ډالره  شانه: ۴۸۰ موبایل: ۰۷۰۰۳۱۳۰۰۶ ادرس: نورزو شاه برج چوک د نبی نیازی د غالیو او فرشو شرکت