برقي سامان الات

(پنکه)

Share this:د چین جوړ د بطرۍ پنکې کم مصرفه مختلف ډولونه او مختلف قیمتونه د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۶۷۶۷۸ ادرس: عینو مېنه، حقمل نوابی د برقی سامان الاتو پلورنځۍ کندهار _افغانستان

برقي سامان الات

(ګروپان)

Share this:مختلف سایز د چین جوړ LED کم مصرفه ګروپان دوه کاله ګرنټی لرونکی دی قیمتونه: مختلف د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۶۷۶۷۸ ادرس: عینو مېنه، حقمل نوابی د برقی سامان الاتو پلورنځۍ کندهار _افغانستان