فېشن

(دسمال)

Share this:د لاسو او بدن وچولو دستمالونه قیمت: ۳۰۰ څخه بیا تر ۴۰۰ افغانۍ پوری…

(غاړی)

Share this:د لاسی غاړو مختلف ډیزایونه، مختلف رنګونه دتماس شمېره: ۰۷۰۷۳۰۳۷۳۸ ادرس: کندهار افغانستان