ښځينه کالي

زنانه کالی

Share this: زیری زیری زیری FREE Kandahar, Afghanistan گران شارایان اوس کولای سی چی دهر دول د مخفیل د شکلا د دپاره زنانه کالی لکه افغانی. هندی. ترکی. پاکستانی. پنجاپی او داسی نور…. . تر لاسه کولای سی آدرس کابل بانک بغل ته فرهاد سوپر مارکیت کندهار افغانستان ۰۷۰۲۱۲۱۰۲۴