فرنېچر

(چپرکټ)

Share this:ځانګړتیاوی: مکمل سیټ په چینایی تخته کی چینایی جوړ، شپږ پلې المارۍ ۱ سینګار…

(لاسانی)

Share this:لاسانی پاکستانی لرګی کی جوړه بانجڼی رنګه المارۍ چی ۲ غټی پلې او۴  کوچنۍ…

(چپرکټ)

Share this:مکمل سیټ په چینایی تخته کی چینایی جوړ، شپږ پلې المارۍ سینګار مېز، د…