کورنی سامان

(ترموزان)

Share this:د دوبۍ جوړ مختلف رنګونه پلاستیکی ترموزان قیمت: ۳۵۰ افغانۍ د تماس شمېرې: ۰۷۰۵۲۷۰۵۰۰ _ ۰۷۱۱۱۱۳۲۶۰ ادرس: چهارسو، د عطرو سراى شرکت تجارتی برادران لمیټډ _کندهار  

کورنی سامان

(ناشکن د اوبو جیک او ګیلاسونه)

Share this:د چین جوړ مختلف رنګونه ناشکن د اوبو جیک او ګیلاسونه ۱ جیک ۶ ګیلاسونه ډیزاین داره قیمت: ۷۷۰ افغانۍ د تماس شمېرې: ۰۷۰۵۲۷۰۵۰۰ _ ۰۷۱۱۱۱۳۲۶۰ درس: چهارسو، د عطرو سراى شرکت تجارتی برادران لمیټډ _کندهار۵