پشه خانې

(فشخانې)

Share this: هر ډول هراتۍ فشخانې د یو نفری څخه بیا تر ۵ نفری پوری قیمتونه: د ۶۰۰ څخه بیا تر ۱۲۰۰ افغانۍ پوری د تماس شمېره: ۰۷۰۳۱۰۰۶۹۷ ادرس: کندهار افغانستان