ټلوېزيون

(تلوېزیون)

Share this:دلته هر ډول فلازماوی او تلوېزیونونه سته د تماس شمېره: ۰۷۰۰۳۱۲۷۶۷ ادرس: کندهار افغانستان…