موټران

نوع: خلیجی کرولا

Share this: ماډل:۲۰۰۶ رنګ: سپین سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ:افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر ، د ټکر په ضمانت ، ګیر قیمت: ۳۹۵۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:کاناډایی کرولا موټر

Share this: ماډل: ۲۰۰۷ رنګ: جګری سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ. افغانستان لاس یوه کیلی ، بی اسناده ، روغ موټر، د ټکر په ضمانت قیمت: ۵۶۴۰ ډالره اخیری قیمت له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:ویټس موټر

Share this: رنګ:نقره یی ماډل:۲۰۰۲ سلنــډر: ۴سلندره ۱۳۰۰ cc اشترینګ: راسته یوه کیلی ، بی اسناده ، د ویش کاټ ، ناوارده قیمت: ۱۷۵۰ دالره اخیری له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴

موټران

نوع:ویټس موټر

Share this: ماډل:۲۰۰۶ رنګ:سپین روغ ، ناوارده ، بی اسناد یوه کیلی سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول ۱۳۰۰سی سی اشترینګ: افغانستان لاس قیمت: ۴۰۵۰ ډالره له موږ سره د اړیکو نیولوشمیری:۰۷۰۳۰۰۹۱۱۲ __ ۰۷۰۴۸۰۳۴۹۴  

کورونه

د خرڅلاو کور

Share this: ځانګړتیاوی: ــ ۵ خونی، ۱ اشپزخانه، ۱ کوټه، په هره خونه کی تشناب. ــ مساحت: ۲۹۰ متره مربع زیات ؤ کم. ــ اوبه لری او برق ئې منطقې ته ورغلی دئ، خو کورته ئې نه دئ راکش کړی، د کور لین کشې ئې سوېده. ــ پوخ ګاډری جوړ دئ. ــ اسناد ئې سم […]