موټران

نوع: لنډکروزرلکسیز

Share this: ماډل:۲۰۰۵ رنګ: سپین ماشین: ۶ سلنډره دیزل افغانستان لاس اسناد: یوه کیلی ، بی اسناده داخل :خړ، زری ، ضدمرمی قیمت: ۲۵۰۰۰ ډالره ادرس: د لوی کندهار عمومی شورمان، سیدزاده موټر پلورنځی اړیکه: ۰۷۴۴۴۴۴۴۶۱….۰۷۷۷۷۷۷۷۱۵ وایبر: وتس اپ: دفترنمبر: ۰۷۸۰۰۰۰۲۱۲

موټران

نوع:ټیوټا ویډز

Share this: ماډل:۲۰۰۴ رنګ:سیلور ماشین: ۱۳۰۰ سی سی قیمت: ۳,۰۰۰ ډالره یو_کیلی ، ناوارید ، بی ټګره ، فول افشن ، آی سی سیستم اواز، ریم ، فوټواری مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ رسیدګی در هر ولایت آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان

موټران

نوع: ټیوټا آیس کرولا

Share this: ماډل:۲۰۱۵ رنګ: تور ماشین :۴ سلنډره پطرول قیمت:۱۰,۸۰۰ ډالره یو_کیلی ، ناوارید ، بی ټګره ، فول افشن ، آی سی ، ۸ ایربیګه ، د اشترینګ والیوم ، سیستم اواز، آیکو موډ ، ټی وی ، کیمره ، ریم ، سندروف لیدر سیټ ، بټن سټآرټ مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون […]

Sample

نوع: ټیوټا جرمنی فیلډر

Share this: ماډل:۲۰۰۳ رنګ : سرمه یی ماشین: ۴ سلنډره پطرول یو_کیلی ، ناوارید ، بی ټګره ، فول افشن ، آی سی ، ۸ ایربیګه ، د اشترینګ والیوم ، سیستم اواز قیمت:۵,۶۰۰ ډالره مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ رسیدګی در هر ولایت آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان

موټران

نوع: ټیوټا ایس کرولا

Share this: ماډل:۲۰۱۶/۵ رنګ: جیگری ماشین: ۴ سلنډره پطرول قیمت: ۹,۵۰۰ ډالره یو_کیلی ، ناوارید ، بی ټګره ، فول افشن ، آی سی ، لیدر سیټ ، فوټواری ، سیستم اواز قیمت:۶,۵۰۰ ډالره مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ رسیدګی در هر ولایت آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان    

موټران

نوع:ټیوټا ایس ار ۵ فورنر

Share this: ماډل:۲۰۰۷ رنګ: سپین ماشین: ۶ سلنډره فول افشن ، اتومات ، ۸ ایربیګه ، سندروف ، د سیستم اواز ، ناواریده قیمت: ۱۲,۸۰۰ ډالره مسینجر، آیمو نمبر: ۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰ د تلیفون شمیری:۰۷۰۰۳۰۳۶۸۶__۰۷۰۶۶۵۹۴۳۰__۰۷۹۰۰۰۰۵۹۲ آدرس: میوند موټر پلورنځی کندهارــ افغانستان