موټران

سویفټ ایس ایکس پور روغ ناوارده

Share this:د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ قیمت: ۲۸۰۰ $ دالره اخیری قیمت مادل ۲۰۰۸ رنګ. جګری سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک ته مخامخ. کندهار افغانستان   […]

موټران

ویټس ۲۰۰۰ ویش کاټ ناوارده

Share this:د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ قیمت: ۱۸۵۰ $ دالره اخیری قیمت رنګ. نقره یی سلنــډر: ۴ سلنډره پطرول اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک ته مخامخ. کندهار افغانستان

موټران

هونډا سویک روغ ناوارده

Share this:هونډا سویک روغ ناوارده د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ قیمت: ۲۷۰۰$ دالره رنګ. نقره یی مـــاډل: ۲۰۰۸ ناوارده سلنــډر: ۴سلنډره پطرول ۱۶۰۰ سی سی اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک […]

موټران

بریویس روغ ناوارده

Share this:بریویس روغ ناوارده د سهار :۹:۰۰ بجو څخه ترماښام ۶:۰۰۰ پوری تلفون ته جواب ورکوول کیږی واټس اپ نمبر ۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ قیمت: ۲۵۰۰ $ دالره رنګ. پلوایټ سلنــډر: ۶ سلنډره پطرول اشترینګ. راسته یوه کیلی بی اسناده روغ موټر ګرځنده موبایل نمبر۰۷۱۱۳۰۱۰۴۷ ادرس: نوی الجهان موټر فروشی کندهار ګمرک ته مخامخ. کندهار افغانستان

موټران

نوع : کرولا تودی کانادایی

Share this:فول اوپشن بی تکره ماشین : ۴ سلندره پطرول مادل : ۲۰۱۰ اشترنگ: چپه اشرنگ افغانستان قیمت افغانی : ۵۱۱۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۷۳۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸ دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی شرکت ۳نمبرنماینده

موټران

نوع : کرولا تودی کانادایی

Share this: نوع : کرولا تودی کانادایی فول اوپشن ناواریده ماشین : ۴ سلندره پطرول مادل : ۲۰۱۵ اشترنگ: چپه اشترنگ افغانستان قیمت افغانی : ۷۰۰۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۱۰۰۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸ دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده […]

موټران

نوع : هیوندایی سوناتا

Share this: نوع : هیوندایی سوناتا فول اوپشن ناواریده ماشین : ۴ سلندره پطرول مادل : ۲۰۱۴ اشترنگ: چپه اشترنگ افغانستان قیمت افغانی : ۹۱۰۰۰۰ مطابق با دالری: $ ۱۳۰۰۰ د اریکو شمیری : ۰۷۰۰۳۳۴۰۹۰ : ۰۷۹۱۸۷۸۸۸۸ دفتـر : ۰۷۴۴۵۹۵۹۵۹ آدرس:کندهار ولایت میدان هوایی عمومی سرک ملی رادیو تلویزیون ته مخامخ عبدالمالک حاجی زاده تجارتی […]