عقرب ۵, ۱۳۹۸

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

B6954E2A-609E-4EE2-9528-E400FDE57BE9

1 thought on “B6954E2A-609E-4EE2-9528-E400FDE57BE9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ