سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

کورونه

1 min read

Share this:دخرڅ کور ۷-اطاقه ۲ـ منزله ۲-حاله ۲ـ عمومی تشنابونه ۴-اطاقوکی تشنابونه ۱-اشپزخانه ۳۰۰- میتره…

1 min read

Share this: دکور ځانګړتیاوی: دوه اطاقه یوه برنډه دری تشنابونه یوه اشپزخانه اونور دضرورت لوازم…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ