سرطان ۳, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

نارينه کالي

1 min read

Share this: نوې په اصلي ټوکر اوښایسته رنکونه کي جوړې غاړې قیمتونه: ١١٠٠ افغانی له…

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ