سرطان ۱۰, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

د کرایی دوکانونه

1 min read

پنځه دوکانه
هر دوکان ځان ته تشناب هم لرى
د کرایی معلومولو لپاره زنګ ووهئ.
ادرس: دریمه ناحیه
د تماس شمېره: ۰۷۰۰۷۷۷۵۶۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ