سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

کور

1 min read

دخرڅ کور
۷-اطاقه
۲ـ منزله
۲-حاله
۲ـ عمومی تشنابونه
۴-اطاقوکی تشنابونه
۱-اشپزخانه
۳۰۰- میتره کی جوړ
غټ بام
برق لین کشې سوی دی
اوبه لرى برق نلرى
جوړیی سیخ، کانګریټ دی
یادونه دسراى کارونه لاتروسه مکمل نه دی خلاسوى
دخرڅ قیمت (۳۰) دیش لکه افغانۍ
ادرس المکه پلازى ته سیرمه دجاحى ګولالى دکارتی پرمخامخ کندهار..
تماس >>> 0700348358 – 0708948768

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ