اسد ۵, ۱۳۹۹

ټاټوبی بازار

د افغانستان غوره سوداګريز بازار

فلډر

1 min read

یوه دانه فیلډر ۲۰۰۵
سلور رنګ
دویش کاټ
میانه ماشین
پوټواری
A C فعاله
واټسف:۰۷۱۱۰۰۷۵۸۸
دایکوشمیره:۰۷۰۰۰۶۰۹۵۹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تازه خبرونه او کره معلومات په ټاټوبي نیوز کې ولولئ